✓ 100% vriesvers ✓ 100% gemak ✓ 100% plantaardig

Algemene Voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Liberi Foods B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80224989.

 

 • DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Mama Deli;
 • Mama Deli: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Liberi Foods B.V., de aan Mama Deli gelieerde entiteiten en/of door Mama Deli (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden.
 • Offerte: een vrijblijvend aanbod van een daartoe bevoegde functionaris van Mama Deli aan de Consument tot het aangaan van een overeenkomst;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen, die met Mama Deli een overeenkomst is aangegaan, dan wel een dergelijke overeenkomst met Mama Deli wenst aan te gaan en Mama Deli daartoe een aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie Mama Deli een Offerte / aanbieding heeft uitgebracht;
 • Overeenkomst(en): alle tussen Mama Deli en de Consument gemaakte c.q. te maken afspraken met betrekking tot de levering van producten alsmede Overeenkomst op Afstand;
 • Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die tussen Mama Deli en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Partijen: Consument en Mama Deli gezamenlijk.

 

 • TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes / aanbiedingen die Mama Deli uitbrengt, op alle aanvaardingen door Mama Deli van een aan haar gedaan aanbod en op alle Overeenkomsten die Mama Deli sluit met de Consument.
  • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en voor zover Mama Deli daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van Mama Deli bevoegde functionaris. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten / rechtshandelingen tussen Mama Deli en de Consument.
  • De Consument stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten / rechtshandelingen tussen de Consument en Mama Deli. De Consument stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
  • De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de Algemene Voorwaarden van Mama Deli en de Consument naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van Mama Deli prevaleren.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
  • Mama Deli behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Mama Deli een kopie van die gewijzigde voorwaarden per e-mail heeft verstuurd naar het bij haar bekende e-mailadres van de Consument. Op aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten die daarna tot stand komen in gevallen waarin verschillende versies van toepassing geacht kunnen worden, is de jongste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.
  • Voor wat betreft de niet in deze Algemene Voorwaarden geregelde onderdelen wordt de inhoud van de Overeenkomst bepaald door het aanbod, door de acceptatie daarvan door de Consument of door de acceptatie daarvan door Mama Deli, alles voor zover uitdrukkelijk voorgevallen en voor zover deze niet onderling met elkaar in strijd zijn.
  • Sectiekoppen in deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend ter verduidelijking en zijn niet van toepassing op de betekenis of interpretatie van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden.
  • Indien een Overeenkomst tussen Partijen wordt c.q. is beëindigd, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard of inhoud in stand dienen te blijven, waaronder doch niet uitsluitend de bepalingen omtrent beëindiging, annulering, geheimhouding, schulden aan Mama Deli, geschillen met Mama Deli en algemene bepalingen, ook na beëindiging van kracht.

 

 • OFFERTE
  • Alle door Mama Deli uitgebrachte Offertes c.q. aanbiedingen – in welke vorm ook – zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
  • De Offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
  • Mama Deli zal uitgaan van de juistheid van de door de Consument verstrekte gegevens en hierop haar Offerte / aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van de Consument.
  • Mama Deli kan niet aan een Offerte c.q. aanbieding gehouden worden indien deze Offerte c.q. aanbieding een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door de Consument redelijkerwijs als zodanig herkend kan worden.
  • Alle door Mama Deli opgegeven, dan wel tussen Mama Deli en de Consument overeengekomen c.q. gehanteerde prijzen, zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen van overheidswege.
  • Mama Deli is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Mama Deli, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan de Consument door te berekenen. Indien Mama Deli dit doet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de Overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling.
  • Indien Mama Deli een opdracht van de Consument aanvaardt c.q. de Consument een Offerte van Mama Deli accepteert, heeft Mama Deli het recht om deze aanvaarding c.q. dit vrijblijvende Offerteaanbod binnen een periode van vijf (5) werkdagen te herroepen.
  • Wanneer de Offerte niet wordt geaccepteerd, is Mama Deli gerechtigd alle redelijke kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de Offerte aan de Consument in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de Offerte heeft bedongen.

 

 • TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST
  • Een Overeenkomst komt tot stand zodra de Consument een door Mama Deli uitgebrachte Offerte / aanbieding heeft geaccepteerd, dan wel zodra de opdracht al dan niet schriftelijk door Mama Deli is bevestigd, dan wel zodra Mama Deli uitvoering geeft aan een in het verlengde van de opdracht liggende uitvoeringshandeling en de Consument daar niet direct, dat wil zeggen: dezelfde dag nog, tegen ageert.
  • Overeenkomsten kunnen namens Mama Deli alleen schriftelijk worden aangegaan door daartoe bevoegde personen. Mama Deli is niet gebonden aan eventuele “afspraken” met onbevoegde medewerkers van Mama Deli. Op eerste verzoek van de Consument zal Mama Deli aangeven wie binnen haar bedrijf bevoegd is tot het aangaan van overeenkomsten.
  • Wijzigingen in een Overeenkomst tussen Partijen binden Mama Deli slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor zover Mama Deli daarbij door een daartoe krachtens de statuten van Mama Deli bevoegde functionaris wordt vertegenwoordigd. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen Mama Deli en de Consument.

 

 • VERPLICHTINGEN VAN MAMA DELI
  • Voor de geleverde producten geldt dat deze de eigenschappen bezitten die de Consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit).
  • Mama Deli zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van de producten.
  • Mama Deli neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wetten en voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van haar werkzaamheden.
  • Mama Deli zal de Consument naar beste vermogen en inzicht wijzen op onvolkomenheden en/of onjuistheden in de door of namens de Consument gegeven orders en aanwijzingen.
  • Mama Deli is bevoegd om naar haar eigen inzicht derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. De Consument zal geen zeggenschap hebben ten aanzien van de selectie van deze derden. De door Mama Deli aangewezen derden zullen ook een beroep kunnen doen op deze Algemene Voorwaarden. Deze bepaling geldt dan ook als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.

 

 • VERPLICHTINGEN CONSUMENT
  • De Consument dient de producten na ontvangst onmiddellijk in te vriezen dan wel te nuttigen.
  • De Consument dient te allen tijde de aangegeven houdbaarheidsdatum te respecteren.

 

 • LEVERING
  • Levering door Mama Deli of door haar ingeschakelde derde(n) van producten geschiedt “af magazijn” (ex works) van Mama Deli. Voor de interpretatie van de leveringscondities wordt verwezen naar de op het moment van sluiten van de Overeenkomst laatst gepubliceerde versie van de “Incoterms 2020”.
  • Als plaats van levering geldt het adres welke de Consument aan Mama Deli kenbaar heeft gemaakt. De Consument dient aanwezig te zijn bij de in de bevestiging van de bestelling opgegeven tijdsperiode.
  • Opgegeven leveringstermijnen waarbinnen de producten moeten zijn geleverd, worden door Mama Deli bij benadering vastgesteld en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn.
  • De opgegeven leveringstermijn gaat in zodra tussen Mama Deli en de Consument overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden een Overeenkomst tot stand is gekomen, Mama Deli bezit over alle voor de levering van de producten noodzakelijk gegevens, de eventueel overeengekomen (vooruit) betaling aan Mama Deli is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.
  • Indien de opgegeven leveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, weekenddag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Als levering van de producten zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van levering.
  • Indien Mama Deli niet kan leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn, heeft Mama Deli het recht op verlenging van deze leveringstermijn. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk vermoedelijke leveringstermijn met een maximum van een maand. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Consument geen recht op een schadevergoeding.
  • Indien de producten door Mama Deli aan de Consument op de overeengekomen leverdatum zijn aangeboden, doch door de Consument niet worden afgenomen, zal Mama Deli binnen een naar oordeel van Mama Deli redelijke termijn de producten nogmaals aan de Consument (doen) aanbieden. Indien de producten ook bij deze levering niet door de Consument worden afgenomen, is de Consument zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist vanaf dat moment in verzuim. Op het moment dat de Consument in verzuim is gaat het risico voor de producten van Mama Deli over op de Consument en is Mama Deli alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Consument op te (doen) slaan.
  • Indien de levering van producten wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van de Consument komen, dienen de daaruit voor Mama Deli voortvloeiende kosten en schade door de Consument worden vergoed.
  • Het is de Consument uitdrukkelijk niet toegestaan bij niet of niet tijdige levering van de producten door Mama Deli de Overeenkomst te ontbinden, zijn verplichtingen op te schorten en/of schadevergoeding te vorderen dan nadat hij Mama Deli schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan Mama Deli een redelijke termijn voor nakoming heeft geboden.

 

 • BETALING
  • De Consument dient de kosten en anderszins verschuldigde bedragen voor de producten van Mama Deli per vooruitbetaling aan Mama Deli voldoen door betaling via iDEAL. De beschikbaarheid van de betreffende betaalmethode hangt van een aantal factoren af, zoals bijvoorbeeld de locatie van de Consument en waar de Consument bankiert. Derhalve kan een goede werking van de betaalmethode niet door Mama Deli worden gegarandeerd en kan zij te dien aanzien nimmer voor enigerlei schade gepaard gaande met de betaalmethode aansprakelijk worden gehouden.
  • Indien om enigerlei reden de verschuldigde bedragen door de Consument niet per vooruitbetaling aan Mama Deli zijn voldaan door betaling via iDeal c.q. door Mama Deli zijn ontvangen, dan dient de Consument alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na factuurdatum, tot betaling van de verschuldigde bedragen aan Mama Deli overgaan.
  • Indien de Consument niet binnen de in artikel 1 en 8.2 bedoelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Mama Deli heeft op dat moment recht op vergoeding van de wettelijke rente conform het bepaalde in artikel 6:119 BW.
  • Klachten over de prijzen en kosten die bij de Consument in rekening zijn gebracht dienen door de Consument schriftelijk bij Mama Deli te worden ingediend en wel binnen veertien (14) dagen nadat de betreffende bedragen door de Consument aan Mama Deli zijn voldaan dan wel ná de factuurdatum, zulks op straffe van verval van recht.
  • Indien de Consument in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de Consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen een tarief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,= (exclusief BTW). De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Consument.
  • Door de Consument gedane betaling strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  • Mama Deli is te allen tijde gerechtigd om van de Consument (goederenrechtelijke) zekerheden te verlangen voor de nakoming van de uit de overeenkomst voor de Consument voortvloeiende (betalings-)verplichtingen.
  • De volledige vordering tot betaling van Mama Deli op de Consument is onmiddellijk opeisbaar als:
 • een betalingstermijn is overschreden;
 • de Consument surseance of schuldsanering heeft aangevraagd, in surseance verkeert of is toegelaten tot een schuldsanering;
 1. beslag op zaken of vorderingen van de Consument is gelegd;
 • de Consument onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

 

 • UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
  • De door Mama Deli geleverde producten zijn vers producten en/of hebben een beperkte houdbaarheid. De producten van Mama Deli zijn derhalve uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

 • KLACHTEN
  • De Consument is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de producten tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare gebreken aan het product dient de Consument binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Mama Deli te melden.
  • Andere gebreken aan het product dan de zichtbare gebreken dient de Consument binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Mama Deli te melden.
  • Indien eventuele gebreken niet door de Consument zijn gemeld overeenkomstig de vereisten en termijnen in Artikel 1 en 10.2, dan worden de producten geacht in goede orde te zijn ontvangen.
  • Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van de Consument niet op.
  • Mama Deli dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde producten noodzakelijk blijkt, geschiedt dit in beginsel voor rekening en risico van Mama Deli. Bij onterechte reclamaties staat het Mama Deli vrij de kosten van de retournatie in rekening te brengen bij de Consument.
  • Ingeval van een terechte klacht, zal Mama Deli binnen een door haar te bepalen redelijke termijn naar haar keus overgaan tot vervanging of herstel van het geleverde product, dan wel de schade vergoeden.

 

 • AANSPRAKELIJKHEID
  • Mama Deli is jegens de Consument niet aansprakelijk voor andere schade dan de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Mama Deli uit de overeenkomst, onrechtmatig handelen of een garantieverplichting die uit hoofde van de wet of deze Algemene Voorwaarden op Mama Deli rust. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mama Deli aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mama Deli toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die de Consument heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is.
  • Mama Deli is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die is ontstaan:
 1. doordat Mama Deli is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 2. door onjuist gebruik van de producten door de Consument;
 3. doordat de Consument een op hem rustende verplichting niet, niet correct of niet volledig is nagekomen;
 4. door vrijblijvende adviezen zijdens Mama Deli, dan wel doordat Mama Deli geen advies heeft verstrekt;
 5. door vertragingen vanwege weersomstandigheden of overmachtssituaties;
 6. in de catalogus/internetsite, aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
 7. gebreken die zijn ontstaan buiten de garantietermijn of niet binnen de garantietermijn aan Mama Deli zijn gemeld (Artikel 10).
  • De aansprakelijkheid van Mama Deli is te allen tijde beperkt tot het navolgende:
 8. de directe schade. Mama Deli is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen direct schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;
 9. maximaal eenmaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 10. in aanvulling op het bepaalde onder b, te allen tijde tot maximaal het bedrag der uitkering van de verzekering van Mama Deli in voorkomend geval.
  • De in artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Mama Deli of haar leidinggevende ondergeschikten.
  • De Consument vrijwaart Mama Deli tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Consument verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Mama Deli.

 

 • OVERMACHT
  • Mama Deli is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtssituatie.
  • Indien Mama Deli als gevolg van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd is uitvoering te geven aan de Overeenkomst, is Mama Deli gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen c.q. haar verplichtingen op te schorten, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Mama Deli ontstaan.
  • Indien Mama Deli bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
  • Mama Deli komt tevens het recht toe om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mama Deli haar verbintenis had moeten nakomen.
  • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Mama Deli zijn toe te rekenen. Hieronder wordt (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bijzondere weeromstandigheden, ziekte van het personeel van Mama Deli, onlusten en/of oorlogen en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Mama Deli afhankelijk is voor de uitvoering van de opdracht, stakingen in andere bedrijven dan die van Mama Deli, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Mama Deli, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Mama Deli afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 

 • EIGENDOMSVOORBEHOUD
  • Alle door Mama Deli in het kader van een Overeenkomst geleverde producten blijven eigendom Mama Deli, tot het tijdstip waarop de Consument aan al zijn verplichtingen uit de met Mama Deli gesloten overeenkomst heeft voldaan. Onder de verplichtingen van de Consument wordt uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend, begrepen het betalen van de prijs voor de producten en/of diensten, te vermeerderen met eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Consument, zoals (incasso)kosten, rente en schadevergoedingen.
  • De Consument is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op een zorgvuldige wijze en als herkenbaar van Mama Deli te bewaren en op een adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal, verduistering en beschadiging.
  • Voor het geval Mama Deli haar in dit artikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen, geeft de Consument bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mama Deli en door Mama Deli aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mama Deli zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

 • VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
  • De gegevens die de Consument aan Mama Deli verstrekt worden alleen in het kader van de Overeenkomst tussen Partijen en alleen in de mate van het noodzakelijke – in het bijzonder: het oproepen, het bewaren, veranderen of overdragen – gebruikt.
  • De gegevens die de Consument aan Mama Deli verstrekt, zullen door Mama Deli in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), haar Privacy Verklaring alsmede de overige toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

 

 • OPSCHORTING EN ONTBINDING
  • Mama Deli is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:
 1. de Consument zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 2. het product van Mama Deli niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins niet meer beschikbaar zal zijn;
 3. Mama Deli goede grond heeft om te vrezen dat de Consument zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakoming;
 4. de Consument failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
 5. beslag op zaken of vorderingen van de Consument is gelegd;
 6. de Consument onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mala Deli op de Consument onmiddellijk opeisbaar.

 

 • TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  • Op elke Overeenkomst tussen Mama Deli en de Consument is Nederlands recht van toepassing.
  • Elk geschil tussen de Consument en Mama Deli zal worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Mama Deli is steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank die op grond van de wet bevoegd is.
Sluit

Jij bent onze Valentijn!

Vandaag 14% korting met code: LOVE14

Bekijk de locaties

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoek

Toegevoegd aan winkelwagen